Студентите ще придобият знанията и уменията за прилагане на J2EE платформата при разработването на сървърни софтуерни системи и солидна концептуална и практическа база за анализ и дизайн на многослойни системи. В края на обучението си студентът ще обработва клиентски заявки и връзка с клиенти - сървлети и JSP, ще работи с клиентски типове на Enterprise Java, ще работи с приложни сървъри за Enterprise Java и ще познава компонентно-ориентираното програмиране: Java Beans и EJB.