Представени са материалите по БД, които целят придобиване на практически умения по работа с релационни БД и СУБД.