Програмиране и използване на компютри 2 е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската учебна програма на специалността“Компютърни системи и технологии”.

Знанията и уменията по Програмиране и използване на компютри 2 създават предпоставки за програмно решаване на практически задачи и многостранна реализация на студентите в областта на информационните технологии.

Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства и основните принципи на структурния подход в програмирането. Изучаването на основни класове алгоритми и структури данни, както и разглежданите принципи на структурния подход в програмирането и реализацията им със средствата на конкретен алгоритмичен език от високо ниво (С) са основна цел на курса.