Topic outline

 • Указания за дипломанти
  Във връзка с предстоящото си дипломиране е добре да знаете следното:
  1. Всички дипломанти, които са с одобрени от мен теми си свалят и попълват подходящия шаблон в зависимост от квалификационната си степен и специалност.
  2. След попълване ми се изпраща заданието по мейл за съгласуване.
  3. Съгласуваното задание се разпечатва в 2 копия и ми се носи за подпис.
  4. Следва подаване на заданието в учебната канцелария заедно с 2 снимки паспортен формат, актуални за дипломата. Снимките трябва да са матирани, а не гланцирани, защото не хващат печат. Имайте предвид, че без снимки не се подписват дипломите и няма да получите такава.
  5. Следва разработване на ДР и записката към нея. Когато дипломантът е готов ми изпраща записката и кода по мейл.
  6. Записката трябва да има следната структура:
   • заглавна страница - съдържа тема, данни за дипломанта и ръководителя и година на изработка;
   • задание - взема се от канцеларията на катедрата и се подвързва;
   • съдържание;
   • увод - 1 стр.: кое налага създаване на настоящата ДР;
   • всички точки от "Съдържание на обяснителната записка" стават глави на ДР и формират книжно тяло от порядъка 35-40 стр. за бакалавър и 55-60 стр. за магистър;
   • заключение - 1/2 стр.: къде ще се ползва и как може да се подобри в бъдеще;
   • използвана литература;
   • приложение - съдържа точките от "Експериментална част" на заданието за ДР.
   • CD с електронен вариант на ДР - записка и код.
  7. След съгласуване на разработената ДР следва разпечатване на записката в 1 копие и подвързване.
  8. Така създадената ДР ми се носи за предложение за рецензент.
  9. Следва занасяне на ДР с предложен рецензент в канцеларията на катедрата за утвърждаване на рецензента.
  10. Ако на този етап има дати за комисията за защита трябва да се запише за една от тях. Ако все още няма изнесени дати, трябва да се интересува периодично.
  11. Дипломантът трябва да вземе ДР и я занесе на рецензента лично след одобрението. Трябва да отговори на всички въпроси на рецензента и му направи съответното демо при желание от негова страна. Възможно е ДР да бъде дадена на рецензента и от г-жа Любенова (секретар катедра "КС") - това е въпрос на договорка с нея. Нека обаче не забравяме, че е добре в лична среща с рецензента да се дискутират предимствата и недостатъците на ДР според него.
  12. Дипломантът се запознава с рецензията и ако има въпроси към нея ги обсъжда с рецензента.
  13. Електронно копие на рецензията ми се изпраща за информация и се уточняват отговорите на въпросите и забележките в рецензията. Възможно е и лично съгласуване с хартиено копие на рецензията.
  14. ДР с готова рецензия трябва да бъде предадена минимум 3 дни преди защитата в канцеларията на катедрата. На защитата се донася от секретаря на комисията.
  15. За защитата дипломантът подготвя кратко експозе, демо и табла А2 минимум като размер или презентация на Power Point. Ако се направи презентация, трябва да се разпечати същата за всеки член на комисията за защита и да се има впредвид, че комисията не осигурява мултимедиен прожектор. В случай, че се ползва презентация, тя трябва да следва съдържанието на записката, а експозето да е построено върху нея. Експозето и демото са с обща продължителност 7 мин. за бакалаври и 7-10 мин. за магистри. Експозето трябва да бъде по таблата, ако има такива, които са както следва:
   • табло 1 - преглед на използваните технологии за изграждане на ДР;
   • табло 2 - функционална структура на системата: главно меню и подменюта;
   • табло 3 - схема на БД, файлова структура или по-важни алгоритми в ДР (ако няма БД).
  16. На самата защита дипломантът се явява около 30 мин. преди началото. Ето как протича и самата защита: за всяка дата има заповед, според която са подредени дипломантите за реда на явяването си. Преди началото на защитата секретарят на комисията прочита тази заповед, за да са наясно всички с този ред. Когато дойде реда на дипломанта, той си залепя таблата на СТЕНАТА (а не на дъската!!!) и след като му се даде думата разказва екпозето си по таблата/презентацията. Накрая прави кратка демонстрация. Възможно е да бъде прекъснат за уточнения. След това член на комисията или рецензента, ако присъства чете рецензията или извадки от нея и се дава възможност на дипломанта да отговори на въпросите и забележките в нея. Следват допълнителни въпроси върху рецензията и въпроси от членовете на комисията, на които дипломантът е добре да отговори. След края на всички дипломанти комисията се събира на закрито заседание и решава кой каква оценка да получи на база рецензията и защитата. След заседанието се обявяват оценките на всички дипломанти.
  17. След защитата трябва да вземе обходен лист от секретарката на катедрата и ми го донесе за подпис.
  Имайте предвид, че получената оценка на защитата е окончателна и не подлежи на промяна!
  На всички дипломанти пожелавам успешна защита!

 • Topic 1

  Теми за дипломни работи

  "Методи и алгоритми за изследване и прогнозиране на генни (genomic) наредби" - 3 дипломанта:

  1. Прогнозиране на генни наредби

  2. Разпознаване на различни генни наредби

  3. Обединение на 1. и 2. с цел изследване на генната информация

  Работата по дипломните работи касае определени гени, свързан с дадена болест, напр. СПИН. За друг вид болест проблемите и изследванията се различават и изискват нови разработки.

  Дипломните работи се задават съвместно с доц. д-р Валери Младенов, ръководител катедра "ТЕ", e-mail: valerim@tu-sofia.bg. Той дава консултации по темитите, а аз давам насоки по реализацията им като софтуерен продукт.

 • Topic 2

  Теми за дипломни работи
  Според последните новини MS спира поддръжката на WInXP през 2009 г. След това ще поддържа само Vista. Предлагам да помогнем на БГ потребителя като му създадем набор програми, отговарящи на БГ законодателството и работещи под Linux. За целта приемам дипломанти в следните теми:
  • счетоводсто
  • заплати
  • човешки ресурси (личен състав)
  и други подобни на тези. Дипломантът трябва да се е снабдил с информация по темата или примерна програма под Windows, чието поведение ще копира. Може да се ползва и консултант (даже е желателно).
  Темите са подходящи за бакалаври и магистри като магистрите ще направят изследване кои технологии open source са препоръчителни за реализация, ще имат инсталационна програма и тестване като допълнителни задачи.
  Очаквам вашите предложения с интерес!
  Успех!